Bybanen til Åsane: Utset vidare prosjektering og bygging

Biletet er ein illustrasjon henta frår reguleringsplanen for bybanen til Åsane. Til venstre er ein stor åpen bussterminal, til høgre er det planlagde bybanestoppet.

Bybanen Utbygging har fått oppdrag om å styre mot ein nedskalering og ein mogleg avvikling av prosjektorganisasjonen.

Bybanen til Åsane skal byggast, og byggjesteg 5 til Åsane ligg inne med 70 prosent statleg finansiering i Nasjonal transportplan 2025 – 2036. Men bybaneprosjektet har etter stortingsbehandlinga av Nasjonal transportplan ikkje tilsegn for å kunne nytte statlege midlar for å kunne fortsette prosjektering og bygging av Bybanen til Åsane før Bergen kommune har landa val av trase i Bergen sentrum.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestland fylkeskomune orienterte om situasjonen under Fylkestinget 18. juni.

– Konsekvensen er at prosjektet ikkje har vidare finansiering, og heller ingen forsikringar om at midlane kjem innan rimeleg tid. Tidlegare vedtak om kontinuerleg utbygging av Bybanen er no ikkje mogleg. Utan vidare finansiering må prosjektorganisasjonen Bybanen Utbygging skalerast ned eller avviklast, seier Rune Haugsdal.

Fylkesdirektøren vil leggje fram ei sak for fylkespolitikarar og for styringsgruppa i Miljøløftet etter sommaren for vedtak om korleis prosjektet og prosjektorganisasjonen skal halde fram.

Prosess med å nedskalere har starta 

Bybanen Utbygging har no starta ein styrt prosess der organisasjonen skal synleggjere og strukturere kva oppgåver som bør vidareførast.

– Resultatet av dette arbeidet vil gje eit underlag for å bestemme kva som må avsluttast, kva som må utsetjast, og kva som framleis bør halde fram av aktivitetar. Vår oppgåve er å ta vare på tilsette, kontraktspartar og leverandørar på en ansvarleg og ryddig måte, seier prosjektdirektør Arve Tjønn Rinde i Bybanen Utbygging.

Kunnskapsgrunnlaget vil gje føringar for ei kontrollert avslutning  av pågåande  arbeid på byggesteg 5 til Åsane. Nedskaleringsprosessen vil også innehalde ein oversikt over oppgåver og ansvar som kan eller må overførast til andre etatar, aktørar og avdelingar . 

Bilete syner ein alvorleg prosjektdirektør Arve Tjønn Rinde i kontorlokala til Bybanen Utbygging i Vestlandshuset i Bergen.

– Påverknaden er fagleg, organisatorisk og emosjonell

Bybaneplanlegginga var frå 2001 organisert som det kommunale Bybanekontoret. I 2010 vart Bybanekontoret overførd til Hordaland fylkeskommune som prosjektorganisasjonen Bybanen Utbygging. Frå starten har målet vore at Bybanen skal være ein motor for byutvikling og sikre eit effektivt kollektivtilbod for dei reisande slik at bilbruken ikkje aukar. Bygginga er gjort med høge kvalitetar slik at Bybanen er enkel å bruke og tilgjengeleg for alle.

– Dette er ein alvorleg situasjon som verkar på oss både fagleg, organisatorisk og emosjonelt. Kontinuerleg utbygging av Bybanen skaper byutvikling og varige verdiar for Bergen. Mine tilsette har vore delaktige i å gje byen og reisekvardagen sørover til Fana og mot Fyllingsdalen eit stort løft. Det er derfor trist at vi i Bybanen Utbygging no må utsetje utbygginga av Bybanen mot nord, seier Rinde.

Bilete av Bybanen på linje 2 mellom haldeplassane Kronstad og Mindemyren

Bybanen skal gi menneska som reiser kollektivt i Bergen ein lettare kvardag. Alt som blir planlagt og blir bygd i samband med Bybanen skal setja brukaren i sentrum. Vi kallar det den gode reisa med Bybanen