Leverandør

Vi inviterer deg som leverandør og med din kompetanse til å bli ein del av den gode reisa med Bybanen til Åsane.

Illustrasjonen frå Bergen kommune sin reguleringsplan syner planlagd bybanehaldeplass og ny bussterminal ved Åsane terminal. Illustrasjon: Bergen kommune 2022

Bybanen til Åsane: Utset vidare prosjektering og bygging

Bybanen Utbygging har fått oppdrag om å styre mot ein nedskalering og ein mogleg avvikling av prosjektorganisasjonen.

Bybanen Utbygging er ein byggherreorganisasjon som bygger på oppdrag frå Byvekstavtalen og Miljøløftet. Bybanen til Åsane er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken.

Reguleringsplanane for Bybanen til Åsane, hovudsykkelrute og forlengde Fløyfjelltunnel er vedtekne. Planane er utarbeidde av Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Rolla vår strekker seg frå strategisk planlegging til operativ gjennomføring av byggeprosjektet.

Bybanen Utbygging tek ansvar for prosjektering, innkjøp, utbygging og overlevering av infrastruktur til eigarane. Eigarane omfattar hovudsakleg Bybanen AS, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bergen kommune. 
 
Det primære fokuset vårt er utbygging av Bybanen, men arbeidet vårt omfattar også viktige prosjekt som gang- og sykkelvegar, veg, infrastruktur, parkar og gater for å fremja ein heilskapleg og berekraftig urban utvikling. 
 
Vi samarbeider tett med entreprenørane våre for å sikra ei god og rask utbygging som tek vare på naboane våre og som sikrar gode og bestandige kvalitetar på det vi bygger.  Brukarfokuset betyr at alle innbyggarar og besøkande i Bergen skal oppleva den gode reisa med banen som lett, enkel, tilgjengeleg og føreseieleg. 

Partnarskap med leverandørane

For å realisera dei ambisiøse måla våre, er me avhengige av dyktige entreprenørar og leverandørar.  I innkjøpsprosessane våre prioriterer vi å sikra felles forståing for oppdraget som skal utførast og med det skapa eit godt grunnlag for partnarskap, god gjennomføring og kvalitet, og vi søker alltid å engasjera dei beste i bransjen for det spesifikke oppdraget. 
Partnarane våre blir nøye utvalt for å sikra at dei deler engasjementet vårt for kvalitet, berekraft og grønare bybane.
 
Som oppdragsgivar, ønskjer Bybanen Utbygging både å vera profesjonell og krevjande. Vi legg stor vekt på kvalitet i alle ledd av prosjekta våre, og me ser på alle involverte partar som ein del av "den gode reisa" mot eit meir tilgjengeleg og berekraftig Bergen.

Vi inviterer deg som leverandør og med din kompetanse til å bli ein del av denne gode reisa med Bybanen. Rolla di i dette prosjektet som entreprenør eller leverandør er avgjerande for å forma bybiletet i framtida.

Kvalitet i alle ledd - den gode reisa med Bybanen

Bilete av Bybanen på linje 2 mellom haldeplassane Kronstad og Mindemyren

Bybanen skal gi menneska som reiser kollektivt i Bergen ein lettare kvardag. Alt som blir planlagt og blir bygd i samband med Bybanen skal setja brukaren i sentrum. Vi kallar det den gode reisa med Bybanen

 

Aktuelle kontraktar og kunngjeringar frå Bybanen Utbygging

Ei oppdatert liste over gjeldande kunngjeringar finn du på konkurransevertøyet Tendsign 

Inndeling av delkontraktar er ikkje endeleg fastlagde. Det kan komma fleire entreprisar, nokon av entreprisane kan bli slått saman eller falle frå. Kvar enkelt entreprise vil bli kunngjort på Doffin/TED i perioden desember 2023 -2025.

Totalentreprisar

E41 Banesignal
 • Bybanen blir bygd etter grunnprinsipp om køyring på sikt utan signalanlegg, men i spesielle område, til dømes i tunell, enkeltsporområde, sporvekslar, blir  løysinga forsterka med signalanlegg. Entreprisen vil bestå av design, detaljprosjektering, fabrikasjon, leveransar, montasje, testing og dritsetting, og vil såleis vera ein totalleveranse for signalanlegg for bane og pensestyring med signal, og dessutan tryggingsdokumentasjon og tilhøyrande prosessar.
 • Status: Prekvalifisering gjennomført.
E42 Tele- og driftsstøttesystem

Entreprisen omfattar alle tekniske styresystem for Bybanen i Bergen

 • Totalleveranse for sentralt driftsanlegg (SD-anlegg)
 • Videoovervaking (ITV)
 • Automatisk vognlokalisering (AV)
 • Publikumsinformasjonsanlegg (PIA)
 • kommunikasjonsanlegg, tilgangskontrollsystem med meir

 

E44 Likerettarar
 • Dette er ein teknisk totalentreprise som gjeld heile banestrekninga frå sentrum til Vågsbotn. Entreprisen omfattar design, detaljprosjektering, leveranse og installasjon av likerettarstasjonar, inkludert alt elektronisk og mekanisk utstyr for banestraum frå sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon på strekninga Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn.
E47 Heis
 • Dette er ein leveranse som omfattar levering og installasjon av personheis på underjordisk haldeplass i Sandviken, kanskje også i samband med ny tilkomst til Norrønahallen i Sandbrogaten.
E48 Rulletrapp
 • Dette er ein leveranse som omfattar levering og installasjon av rulletrapp på underjordisk haldeplass.
 • Forventa kunngjering av konkurranse: 2025

Førebuande entreprisar

E86 Rammeavtale sanering bygg
 • Avtalar gjeld sanering av bygg i samband med bygging av Bybanen byggjetrinn 5 Sentrum - Åsane.
 • Rammeavtalen skal nyttast til å riva sanera bustadeigedommar som Bybanen Utbygging ervervar på grunnlag av krav om straksinnløysing.
 • Oppdragsgivar vil også kunna nytta denne rammeavtalen for eventuelle andre behov Bybanen Utbygging har knytt til sanering av bygg.
 • Det må påreknast tilsvarande arbeidsoppgåver til andre delar av Bybaneprosjektet eller andre oppgåver Bybanen Utbygging utfører på vegner av andre.
 • Status: Innkjøpet er kunngjord i Doffin og i TED
E64 Trafikktiltak sentrum
 • Ombygging og justering av ein del eksisterande vegkryss, ombygging og flytting av infrastruktur (kablar og vatn/avlaup), trafikkteknikk, justering lyskryss, skilting og dynamisk skilting.
 • Forventa kunngjering av konkurranse:  Haust 2024
E60 Infrastruktur Nye Sandviksvei

Omlegging av kablar, noko riving av murar og mindre bygg, legge til rette for riggområde på Koengen.

E61 Påhogg Sandbrogaten

Førebuande arbeid og etablering av påhogg for tunell ved Sandbrogaten, omlegging av vatn og avløp, spunting og etablering av mellombels bru over byggegrop ved Nye Sandvikvei. Bygging av ny veg i Dreggen rundt Hotel Orion

E63 Amalie Skrams vei

Førebuande arbeid og etablering av påhogg for tunell ved Amalie Skrams vei, riving av hus, omlegging av veg, etablera nytt vegkryss Amalie Skrams vei/Sjøgaten, etablera riggområde ved Amalie Skrams vei.

Grunnentreprisar/tekniske delentreprisar

E11 Sentrum

Dette er ein grunnentreprise etter vedteken reguleringsplan på strekninga frå Kaigaten til Sandbrogaten, inkludert Bryggen i Bergen. Omlegging av infrastruktur i grunnen, etablering av sportrau, haldeplassar, vegomleggingar og etablering av gang- og sykkelvegar, omfattande arbeid med omlegging av vatn og avløp og teknisk infrastruktur, etablering av store betongkulvertar og røyr, spuntarbeid, krevjande arbeid i arkeologisk verneområde, arbeid langs sjøkant som kan inkludera bruk av lekter, bygging av tre haldeplassar for Bybanen, krevjande trafikkavvikling i anleggsgjennomføringa, etablering av høgkvalitets natursteinsdekke og etablering av grøntområde.

E12 Sandviken

Dette er ein grunnentreprise på strekninga frå Sandbrogaten til Amalie Skrams vei, inklusiv 1500 lang tunell (lengd på tunell kan bli justert) og underjordisk haldeplass (grunnarbeid og bygg (eks. teknisk utrusting)) med adkomstunell som har utgang ved Sandviken kyrkje. Tunellportalar, murar, omlegging av infrastruktur, etablering av sportrau, haldeplass i Amalie Skrams vei, omfattande grøntarbeid, omfattande grunnarbeid og konstruksjonar ved Sandviken kirke, bygging av portalar og tekniske rom ved Sandbrogaten, re-etablering av anleggs-/riggområde ved Sandbrogaten

E31 Sandviken holdeplass teknisk

Dette er ein teknisk entreprise som omfattar installering av ventilasjon, elektro, VA-anlegg på underjordisk haldeplass i Sandviken.

E33 Leskur

Denne entreprisen gjelder for hele banestrekningen frå sentrum til Vågsbotn. Det skal etableres tekniske bygg på holdeplasser og kollektivterminal. Utførelse i stål og glass med ledegjerder, benker, søppelspann og master for sanntidssystem fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane.

 

E43 Køyreleidningsanlegg

Dette er ein teknisk entreprise som gjeld heile banestrekninga frå sentrum til Vågsbotn. Det skal etablerast køyreleidningsmaster og køyreleidning for dobbeltsporet frå Sentrum til Amalie Skrams vei med opsjon for strekninga Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Arbeidet inkluderer montering av master, beresystem, køyreleidning og forankringar/oppstrekk.

E45 Lågspent

Dette er ein teknisk entreprise som gjeld heile banestrekninga frå sentrum til Vågsbotn. Entreprisen omfattar leveranse, kabling og installasjon av alle tekniske einingar utover tele- og driftsstøttesystem og banesignal. Dette vil vera belysning langs linja, på haldeplassar, langs vegar og i tekniske rom frå sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekninga Amalie Skrams vei til Åsane.

E46 Gatesignal

Dette er ein teknisk entreprise som gjeld heile banestrekninga frå sentrum til Vågsbotn. Entreprisen omfattar leveranse, kabling og installasjon av gatesignal frå sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekninga Amalie Skrams vei til Åsane.

E51 Spor
 • Dette er ein teknisk entreprise som gjeld heile banestrekninga frå sentrum til Vågsbotn. Entreprisen omfattar etablering av spor inkl. ballast, sviller, befestelse og skjenegang, og dessutan tekniske innretningar i tilknyting til skjenegangen. Arbeidet omfattar levering av både ballastspor og fastspor med avsporingssikring frå sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekninga Amalie Skrams vei til Åsane.
 • Forventa kontraktsutlysing: 2025
E52 Sporveksel
 • Dette er ein rein utstyrsleveranse som blir tiltransportert sporentreprenøren
 • Forventa kunngjering av konkurranse: Q3 2024

Bemanning og administrative kontraktar

E104 Rammeavtale for timetenester innan prosjekt-, prosjekterings- og byggjeleiing
 • Avtalen gjeld parallelle rammeavtaler for timetenester innan prosjekt-, prosjekterings- og byggjeleiing mv. i forbindelse med prosjektering og bygging av byggjetrinn 5 til Åsane.
 • Formålet med rammeavtalene er å sikre at Bybanen Utbygging har tilgang på ekstra ressursar innanfor nærmare beskrivne fagområde utover tilgjengelege interne ressursar i organisasjonen.
 • Det vil hovudsakeleg være behov for byggjeleiing og kontrollingeniørar.
 • Status: Søknadfrist prekvalifisering utgått
E106 Rammeavtale juridiske grunnervervstenester

Følgjande arbeid blir mellom anna omfatta av avtalen:

 • Førebuing av ekspropriasjonsvedtak
 • Rådgivning knytt til frivillige avtalar om grunnerverv
 • Rådgivning knytt til gjennomføring av skjønn og eventuelt overskjønn for fastsetjing av ekspropriasjonserstatning til grunneigarar
 • Prosessfullmektig til å føra ekspropriasjonsskjønn for retten på vegner av BU
 • Prosessfullmektig i saker om straksinnløysing som ikkje blir på minneleg vis løyst og der det må haldast avtaleskjønn
 • Status: Forventa kunngjering av anskaffing sommar  2024

Inngåtte kontraktar

E01 Rammeavtale Prosjektering

Rammeavtalen gjeld prosjekteringsoppdrag utanom hovudprosjekteringa av byggjetrinn 5 til Åsane, samt enkeltoppdrag for grunnundersøkingar. Rammeavtalen med Norconsult strekkjer seg inntil 8 år. Rammeavtalen er ikkje knytt til ein på førehand spesifisert oppgåve eller prosjekt.

Entrepriskode: E01
Entrepriseform: Rammeavtale prosjektering
Selskapsnavn: Norconsult
Nasjonalitet: Norge

E03 Prosjektering Bybanen Sentrum - Vågsboten & sykkel + teknisk

Kontrakten omfattar prosjekteringsaktivitetar som er nødvendig for å ferdigstille utbygging av Bybanen byggjetrinn 5 som går frå Bergen sentrum 
gjennom Åsane til Vågsbotn, saman med ein med ei samanhengande sykkelrute

Entrepriskode: E03
Tildelt: COWI med Asplan Viak og Rambøll som underleverandørar
Land: Norge

Kart over vedteken trase med holdeplassar og sykkelveg

Arkiv for konurransegjennomføring

Presentasjonar frå marknadsdag 10. januar 2024

Dette er presentasjonane frå marknadsdagen 10. januar 2024. I april 2024 blei det signalisert at framdriftsplanen kan bli endra ved at Bybanen vert planlagd og bygd frå Åsane og sørover først

Presentasjonen på norsk inneheld grunnentreprisane, medan presentasjonen på engelsk inneheld dei tekniske entreprisane. 

Kontaktpersonar